Aktualizacja dnia 07.04.2021r.

„Tereny powojskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej”

1. KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie Gminy Ożarowice.
Projekt obejmie wsparciem 10 osób (6 Kobiet i 4 Mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działania będą koncentrowały się na Programie aktywności lokalnej obejmującym animację lokalną
oraz usługi aktywnej integracji.

2. CHARAKTERYSTYKA OSÓB, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM

Zadania realizowane w ramach projektu wspierają osoby wykluczone w rożnym wieku, w szczególności:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem przez pomoc społeczną;
  • osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie tylko usług o charakterze zawodowym jest niewystarczające;
  • osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

3. ZAKRES POMOCY

W ramach projektu realizowane będą działania na rzecz włączenia społecznego, w tym usługi aktywnej integracji
o charakterze społecznym w szczególności animacja lokalna, działania środowiskowe, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych, podniesienie poziomu integracji i kompetencji ułatwiających samodzielne przezwyciężanie trudności. Zorganizowane i świadczone wsparcie poprzedzone zostanie diagnozą potrzeb i osobistej sytuacji każdego klienta
i jego otoczenia. Projekt przewiduje również usługi o charakterze zawodowym np. kursy/szkolenia zawodowe. Uczestnicy/czki będą nabywali kwalifikacje zawodowe w branży dostosowanej do ich predyspozycji
psychofizycznych wykluczając tym samym podział zawodów na „męskie” i „kobiece”. Konsekwencją tego będą płace
na równym poziomie i wyrównanie prestiżu społecznego.

4. REKRUTACJA.

Podczas rekrutacji Wnioskodawca będzie preferował następujących uczestników do projektu:

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

c) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);

d) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ,

e) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Rekrutacja będzie trwała przez cały okres realizacji projektu (charakter ciągły).

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału w projekcie można dokonać poprzez wypełnienie i dostarczenie do biura projektu (BiOK Tąpkowice przy ul. Zwycięstwa 17) dokumentów rekrutacyjnych:

  1. Formularza zgłoszeniowego;
  2. Formularza rekrutacyjnego do projektu;
  3. Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  4. Klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie (Klauzuli RODO);
  5. Oświadczenie uczestnika projektu.

W związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu po uprzednim telefonicznym/mailowym umówieniu wizyty.

tel.: 32 285 72 93

email: sekretariat@biok.pl

 Spotkania rekrutacyjne odbywać się będą w miejscach dostosowanych dla potrzeb ON.

6. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

2020.12.01 – 2021.11.30

7. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Regulamin projektu [format DOC / MS Word],
Formularz zgłoszeniowy [format DOC / MS Word],
Formularz rekrutacyjny do projektu [format DOC / MS Word],
Umowa [format DOC / MS Word]
Deklaracja uczestnictwa [format DOC / MS Word]
Oświadczenie rezygnacja [format DOC / MS Word]
Klauzula RODO [format DOC / MS Word]
Oświadczenie uczestnika projektu [format DOC / MS Word]

fundusze europejskie logo
Skip to content