fundusze europejskie logo

Aktualizacja dnia 15.04.2021r.

Projekt pn.  „Tereny powojskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Beneficjentem projektu jest GMINA OŻAROWICE

Projekt realizowany jest przez
BIBLIOTEKĘ I OŚRODEK KULTURY GMINY OŻAROWICE Z SIEDZIBĄ W TĄPKOWICACH

Okres realizacji projektu:  od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

Cel projektu:
Wzrost potencjału społecznego i zawodowego społeczności z obszaru rewitalizacji gminy Ożarowice poprzez realizację w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. programu aktywności lokalnej opartego o ścieżki reintegracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

Wartość projektu wynosi:  215 022,08 PLN

Dofinansowanie projektu:  182 768,76 PLN

Projekt skierowany jest do 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) tj. społeczności lokalnej zamieszkałej w Gminie Ożarowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Mając na uwadze zdefiniowane problemy społeczne wśród uczestników grupę będą stanowiły:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem na mocy;
  • osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie tylko usług o charakterze zawodowym jest niewystarczające;
  • osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

ZADANIE 1. Program Aktywności Lokalnej: Animacja środowiskowa
Celem zadania będzie integracja i aktywizacja społeczna społeczności lokalnej z obszaru rewitalizacji. Uczestnikami zaplanowanych działań będzie 10 osób oraz ich rodziny, sąsiedzi, otoczenie społeczne – razem ok 25 osób. Podczas spotkań grupa przygotuje wspólnie plan lokalnych mikroprojektów, ważnych dla społeczności zamieszkałej obszar objęty LSR/programem rewitalizacji np. działania promujące wolontariat, zajęcia profilaktyczne, międzypokoleniowe, wydarzenia/programy dla os. starszych, dla osób młodych, promujące ekologię itp. a następnie wybierze najlepsze inicjatywy, które zostaną sfinansowane z projektu. Zaplanowano również spotkania okazjonalne np. wielkanocne, andrzejkowe, wigilijne. Ponadto, zorganizowany zostanie festyn rodzinny.

ZADANIE 2. Program Aktywności Lokalnej: usługi aktywne integracji o charakterze społecznym.

W ramach zadania realizowane będą działania o charakterze społecznym, gdzie celem jest nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Wykorzystane zostaną następujące narzędzia aktywności społecznej:

  • Poradnictwo specjalistyczne realizowane przez specjalistów,
  • Trening umiejętności społecznych, w tym m.in. zarządzanie budżetem domowym, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem oraz komunikacja.

ZADANIE 3. Program Aktywności Lokalnej: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

W ramach zadania realizowane będą działania przyczyniające się do aktywizacji zawodowej osób objętych wsparciem w ramach projektu. Aktywizacja zawodowa będzie realizowana poprzez doradztwo zawodowe, kursy lub szkolenia zawodowe. Wsparcie poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych będzie traktowany indywidualnie wg. potrzeb i preferencji każdego z uczestników projektu. Dla każdego uczestnika przewidziano Stypendium szkoleniowe.

Tereny powojskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej ”
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

fundusze europejskie logo
Skip to content