Gminny Ośrodek Kultury został utworzony z dniem 1 stycznia 1979 roku na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr V/17/79 z dnia 29 września 1978 roku.

Swą siedzibę znalazł w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 17. Ośrodek kultury, to instytucja, która skupia pod jednym, naczelnym kierownictwem liczne grupy celowe, rozwijające działalność kulturalno-oświatową. Są to najczęściej grupy miłośnictwa artystycznego, naukowego i technicznego, grupy amatorskie rozwijające twórczą i odtwórczą działalność artystyczną, a także działalność naukową i techniczną, różne grupy rozrywkowo-towarzyskie, oraz grupy działaczy społeczno-kulturalnych, organizujących życie kulturalne środowiska lokalnego, zawodowego czy innego. Grupy te korzystają z opieki prawnej domu kultury, jego zasobów materialno-technicznych i finansowych, pomocy kadrowej i metodycznej, ich praca ma charakter planowy i intensywny. Takich grup planowych jest w domu kultury co najmniej kilka, co wymaga odpowiednio rozbudowanej struktury organizacyjnej, bogatego systemu sprzężeń organizacyjnych oraz rozwiniętego systemu kierowania , opartego na wiedzy specjalistycznej. Tak więc jest instytucją wieloplacówkową.

Kolejną jego cechą jest wielofunkcyjność. Niekiedy nawet nazywany jest wielofunkcyjną instytucją kulturalną. Spełnia on wszystkie funkcje przypisane działalności kulturalno-oświatowej i jest to jego powinnością, a ponadto jeszcze dostarcza wsparcia organizacyjnego, materialnego, technicznego, moralnego i instrukcyjno-metodycznego pozostałym organizatorom pracy kulturalno-oświatowej w środowisku.

Na potrzeby nowo powstałego ośrodka kultury zaadoptowane zostały trzy pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku, czyli pokój instruktorski, gabinet dyrektora i świetlicę. Świetlica przeznaczona była do prowadzenie różnego rodzaju zajęć z dziećmi i młodzieżą, takimi jak rytmika, kółko teatralne, taniec ludowy oraz nauka gry na instrumentach. Większe imprezy kulturalne jak koncerty, zabawy taneczne, występy kabaretów odbywały się na dużej sali, która do 1984 roku była w gestii strażaków. Decyzją Naczelnika Gminy Nr 7019/25/84 z dnia 21.11.1984 roku budynek remizy strażackiej został przekazany we władanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tąpkowicach. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała w użytkowanie 3 pomieszczenia o powierzchni 55m², garaże i część operacyjną budynku oraz możliwość bezpłatnego korzystania z sali widowiskowej celem organizowania zabaw, zebrań, posiedzeń itp.

Od momentu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury sprawy kultury w gminie były skupione wokół niego. W latach osiemdziesiątych XX wieku w skład GOK-u wchodziły świetlice w Ożarowicach i w Pyrzowicach. Ożarowicka świetlica została zlikwidowana z chwilą likwidacji klubu RSW „Prasa – Książka – Ruch”, 31 maja 1990 roku. W pomieszczeniu po byłym klubie utworzono sklep spożywczy. Świetlica w Pyrzowicach zlikwidowana została z dniem 31 sierpnia 1991 roku w związku z trudną sytuacją finansową gminy i przeobrażeniami gospodarczymi w kraju.

Pierwszym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury była pani Irena Róg, która pracowała od momentu jego utworzenia do 31 sierpnia 1981 roku. Od 1 września 1981r. do 31 stycznia 1982r. p.o. dyrektora była pani Bogusława Wienczek. Od 1 lutego 1982 roku do 31 sierpnia 1991 roku dyrektorem była pani Henryka Irasiak. Od 1 września 1991 roku do 31 sierpnia 1994 roku dyrektorowała pani Beata Zawiślak. Z dniem 1 września 1994 roku stanowisko dyrektora zostało powierzone pani Róży Szydło, która pełni tę funkcję do nadal.

Od tego momentu do 31 grudnia 1994 roku Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował bez dodatkowych filii w postaci świetlic. W nowej strukturze, jako instytucja połączona z Gminną Biblioteką Publiczną rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1995 roku.

W latach 1986 – 1989 przeprowadzono remont kapitalny budynku Ośrodka Kultury wraz z dobudową zaplecza kuchennego przylegającego do sali widowiskowej i części dydaktycznej oraz kotłowni. W ramach remontu dokonano wymiany wszystkich okien na plastikowe, wymieniono wykładziny podłogowe, doprowadzono do wszystkich pomieszczeń, które tego wymagały wodę oraz założono centralne ogrzewanie. Po rozbudowie i remoncie budynek zyskał na funkcjonalności i wyglądzie zewnętrznym.

Skip to content