REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE I OŚRODKU KULTURY GMINY OŻAROWICE NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE I OŚRODKU KULTURY GMINY OŻAROWICE
NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 Ustala się   następujące procedury obowiązujące w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarowice   w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 do którego przestrzegania i stosowania zobowiązane są  osoby korzystające z oferty BiOK.

 1. Szczegółowe zalecenia dla działalności Ośrodka Kultury:
  Zalecenia dotyczą wznowienia działalności zespołów tanecznych, zajęć zumby, pbu, gimnastyka „Aktywny senior”, zajęć plastycznych, zajęć językowych, nauki gry na instrumentach dętych, zajęć wokalnych.
 2. Wszystkie osoby przebywające w budynkach BiOK zobowiązane są nosić maseczki ochronne/przyłbice.
 3. Każdy uczestnik zajęć zaraz po wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 4. Niedopuszczalne jest gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz budynków.
 5. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
 6. Rodziców/opiekunów obowiązuje zakaz oczekiwania na dzieci w budynkach BiOK.
 7. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać dystans co najmniej 1,5 m.
 8. Prowadzenie zajęć w taki sposób aby minimalizować bezpośredni kontakt między uczestnikami.
 9. Każdorazowo po danych zajęciach, obowiązkowa jest dezynfekcja przedmiotów używanych podczas tych zajęć (zajęcia plastyczne).
 10. Na wszystkie zajęcia uczestnicy przynoszą swoje indywidualne wyposażenie potrzebne do zajęć.
 11. Każdy uczestnik nauki gry na instrumentach dętych przynosi na zajęcia swoje instrumenty. Zajęcia prowadzone są indywidualnie: nauczyciel – uczeń.
 12. Zespoły wokalne i chóry pracują w grupach max. do 12 osób + instruktor. Zaleca się używanie maseczek/przyłbic i dezynfekcję rąk.
 13. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w BiOK oraz ustalić zasady zachowania podczas zajęć.
 14. Po każdych zajęciach obowiązuje 15 minutowa przerwa celem przewietrzenia używanego pomieszczenia i dokonania ewentualnej dezynfekcji.
 15. W zajęciach organizowanych w BiOK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie. Uczestnicy zajęć zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem bezpieczeństwa w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarowice na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 16. Wprowadzone zostają następujące limity osób przebywających w poszczególnych salach:
 17. sala lustrzana (pow. 127,04 m²) 12 osób + instruktor
 18. sala językowa (pow. 25,24 m²) 5 osób + lektor
 19. sala dydaktyczna (pow. 26,29 m²) 8 osób + instruktor
 20. sala muzyczna (pow. 117,18 m²) 5 osób + instruktor
 21. świetlica w Ożarowicach (pow. 155 m²) 12 osób + prowadzący zajęcia
 22. sekretariat BiOK – 1 osoba + pracownicy
 23. sala widowiskowa (pow. 295,39 m²) – 50 osób
 24. scena (pow. 83,42 m²) – 10 osób + instruktor
 25. Szczegółowe zalecenia dla działalności Biblioteki:
 26. Każdy czytelnik przychodzący do biblioteki ma obowiązek być wyposażony w maseczkę/przyłbicę i na wejściu zdezynfekować ręce.
 27. W bibliotece jednorazowo mogą przebywać 2 osoby.
 28. Umożliwia się korzystanie z czytelni internetowej z ograniczonym dostępem ( co drugie stanowisko wolne). Czytelnik korzystający z czytelni internetowej obowiązkowo musi mieć założoną maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki ochronne.
 29. Przy jednym stanowisku komputerowym bezwzględnie może przebywać 1 osoba.
 30. Czytelnik przy stanowisku komputerowym może przebywać przez okres 30 min.
 31. Wprowadza się organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).
 32. Wprowadza się ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie, zostaje zamknięta czytelnia.
 33. Przyjęte materiały biblioteczne: książki, czasopisma będą odkładane na okres 7 dni do kartonów i przechowywane w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu biblioteki. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie księgozbiór zostanie przywrócony do użytkowania.
 • Zasady organizacji zajęć i wydarzeń na kompleksie rekreacyjno-sportowym w czasie stanu epidemii.
 1. Limit uczestników uzależniony jest od powierzchni terenu i charakteru zajęć/wydarzenia.
 2. Wszystkie osoby korzystające z infrastruktury sportowej zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:
 3. zachowanie dystansu społecznego,
 4. obowiązek zasłaniania twarzy przed wejściem na obiekt sportowy (podczas treningu nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 5. ograniczona liczba osób,
 6. weryfikacja uczestników (zgłoszenie do instruktora osób wchodzących na boiska),
 7. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 8. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
 9. 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi grupami korzystającymi z obiektu (lub inny sposób ograniczenia kontaktu między grupami).
 10. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktorów w sposób bezpieczny, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.
 11. Postanowienia końcowe
 12. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia koronawirusem COVID-19.
 13. Regulamin obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.
Skip to content