Regulamin imprez organizowanych

przez  Bibliotekę  i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice

w Tąpkowicach

       I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 17 oraz filie biblioteczne w Ożarowicach ul. Sportowa 1 i w Zendku ul. Główna 126
 2. Przez imprezę rozumie się koncerty, festiwale, gale taneczne, konkursy, festyny, imprezy plenerowe, wykłady otwarte, szkolenia, warsztaty, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

      II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie,
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z BiOK,
 3. W przypadku gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. BiOK zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie

  III. Zmiany terminu imprezy
 1. Biblioteka i Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez,
 2. BiOK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
 4. BiOK poinformuje mailem lub telefonicznie, zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

      IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

       Zgodnie z art.. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach przy ul. Zwycięstwa 17, Dyrektor: Róża Szydło;
 • Inspektorem ochrony danych w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach jest Pan Piotr Kaczmarek, bioktapkowice@gmail.com;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez BiOK w Tąpkowicach w celu realizacji imprez oraz w celu promocji działalności, przygotowania relacji z działalności oraz sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1f RODO;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: operatorzy mediów internetowych;
 • Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: dane nie będą przekazywane;
 • Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane będą przetwarzane nie dłużej niż dziesięć lat w zakresie relacjonowania działalności i promocji oraz zgodnie z kategorią archiwalną w zakresie sprawozdawczości;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;
 • Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane.

       V. Ochrona wizerunku Uczestnika imprezy.

 1. Biblioteka i Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych
 2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w: serwisach internetowych prowadzonych przez BiOK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury, w publikacjach BiOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez BiOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka i Ośrodek Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 3. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez BiOK w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań BiOK jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi.

       VI. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody BiOK i prowadzącego imprezę,
 2. Biblioteka i Ośrodek Kultury oświadcza, że treści przekazane przez nią w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. BiOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

              Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Skip to content