Biblioteka i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą:

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa www.biok.pl była zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:45 pod numerem telefonu 32 285 72 93)

W lewym górnym rogu strony znajduje się przybornik, dzięki któremu można zmienić wielkość fontu, podnieść kontrast elementów na stronie. Używamy opisów alternatywnych do niemal wszystkich umieszczonych obrazów.

Treści niedostępne:
– Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

– Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków (z uwagi na zautomatyzowany sposób wstawiania galerii zdjęć w artykułach obrazy całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany komponent)

– Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

– Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

– Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

W miarę możliwości będziemy poprawiać istniejące materiały, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ułatwienia na stronie internetowej:
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
focus wokół elementów nawigacyjnych
strona posiada możliwość wybory różnych kontrastów.
strona umożliwia nawigację z wykorzystaniem klawiatury.
strona umożliwia powiększania i zmniejszania czcionki.
strona umożliwia podkreślania i podświetlanie linków.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Część z publikowanych nie posiada opisu alternatywnego;
Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostosowane dla osób niedowidzących;
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-08
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Róża Szydło
E-mail: sekretariat@biok.pl
Telefon: 32 285 72 93

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
ul. Zwycięstwa 17
42-624 Tąpkowice
E-mail: sekretariat@biok.pl
Telefon: 32 285 72 93
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content