Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.biok.pl

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-26.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków (z uwagi na zautomatyzowany sposób wstawiania galerii zdjęć w artykułach obrazy całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany komponent).
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Powody braku spełniania wymagań

 • Treści opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych.
 • Strona posiada możliwość wybory różnych kontrastów.
 • Strona umożliwia nawigację z wykorzystaniem klawiatury.
 • Strona umożliwia powiększania i zmniejszania czcionki.
 • Strona umożliwia podkreślania i podświetlanie linków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Róża Szydło, sekretariat@biok.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 285 72 93 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach

Zwycięstwa 17
42-624 Tąpkowice

– Do biblioteki można wejść tylko jednym wejściem, które nie jest dostosowane architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami.
– Przy budynku znajduje się parking dla czytelników z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
– Korytarz oraz pomieszczenia biblioteki są częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych.
– Brak toalety oraz szatni dla użytkowników biblioteki.
– Biblioteka posiada domofon, który znajduje się na podwórzu po prawej stronie, obok drzwi garażowych OSP. Domofonem można przywołać bibliotekarza i poprosić o pomoc w korzystaniu z biblioteki.
– BiOK posiada również salę widowiskową, która przystosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.
– Na korytarzu (sala widowiskowa) znajdują się toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz szatnia dla wszystkich użytkowników.
– Piętro budynku (przy sali widowiskowej) nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – brak windy, podnośnika.
– Istnieje wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
– Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
– W budynku brak pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
– Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 285 72 93.

Filia numer 1 w Ożarowicach

Sportowa 1
42-625 Ożarowice

– Filia biblioteczna i świetlica usytuowana jest na piętrze budynku.
– Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze od strony skateparku nie jest dostosowane architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, drugie od strony parkingu posiada wewnątrz budynku windę.
– Biblioteka posiada domofon, który znajduje się przy wejściu od strony skateparku. Domofonem można przywołać bibliotekarza i poprosić o pomoc w korzystaniu z biblioteki.
– Przy budynku znajduje się parking dla czytelników z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
– W budynku dostępne są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.
– Korytarz oraz pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
– Istnieje wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
– Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
– W budynku brak pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
– Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 284 00 63.

Filia numer 2 w Zendku

Główna 126
42-625 Zendek

– Biblioteka mieści się w Szkole Podstawowej.
– Wejście do szkoły ma podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.
– Pomieszczenie biblioteki jest częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych.
– Brak toalety oraz szatni dla użytkowników biblioteki.
– Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
– W budynku brak pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
– Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W razie problemów z dotarciem do wnętrza pomieszczeń bibliotecznych prosimy o kontakt z Pracownikiem – nr telefonu 32 287 60 91.

Świetlica Wiejska w Celinach

Szmaragdowa 22
42-625 Celiny

– Wejście do budynku, hol oraz sala bankietowa są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
– Na piętrze znajduje się jedno pomieszczenie przeznaczone dla użytkowników, które nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – brak windy, podnośnika.
– W budynku istnieje szatnia dla użytkowników obiektu.
– Znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
– Budynek posiada parking dla użytkowników.
– Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
– W budynku brak pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
– Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://www.biok.pl/biblioteka/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Dostepnosc-raport.pdf
 • Skip to content