Rekrutacja do Projektu

GMINA OŻAROWICE rozpoczyna REKRUTACJĘ do projektu
pn.  „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”
 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne,
DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjentem projektu jest GMINA OŻAROWICE,
a zrealizuje go Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU OSOBY BEZROBOTNE,
BIERNE ZAWODOWO, NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ STARSZE.

Wszystkie informacje i potrzebne dokumenty znajdziesz na stronie OPS:

https://ozarowice.naszops.pl/program-aktywnej-integracji

Skip to content