REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY W TĄPKOWICACH

§1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną/studenta

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

6. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2. KAUCJE

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek

Wysokość kaucji określona jest według aktualnych cen obowiązujących w danym roku.

2. Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.

3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.

4. Po upływie 6 miesięcy zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§3. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Biblioteka może skrócić ustalony w §3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).

4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.

7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

8. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

3. Czytelnik może, za zgodą Dyrektora BIOK, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w §3 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0.10 zł za każdy tydzień po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.

3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§6. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§7. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony z prawa korzystania z wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

2. Wysokości opłat regulaminowych (§2 kaucje, §4 pkt 2 odszkodowania za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone, §5 pkt 1 i 2 opłaty za nieterminowy zwrot książek), określa obowiązujący w danym roku cennik.

3. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.12.2007 roku.

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

KAUCJA

1. Kaucja od czytelnika nie będącego stałym mieszkańcem gminy wynosi 50 zł za 1 egzemplarz wypożyczonej książki. 2. Za wypożyczenie szczególnie cennej książki pobierana jest kaucja w wysokości 150 zł.

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki pobierane są opłaty w wysokości dwukrotnej ceny inwentarzowej, nie mniejszej jednak niż 50 zł.

PRZETRZYMANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad 1 miesiąc pobierana jest opłata w wysokości 0,10 zł za każdy tydzień po terminie zwrotu.
Skip to content