REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY W TĄPKOWICACH

1. Korzystanie z Czytelni Internetowej powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.

2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy BiOK.

3. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

4. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

5. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

6. Użytkownik ma prawo do:
– korzystania z Internetu
– pracy z programem Open Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych
– korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz bibliotecznych baz danych
– kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

7. Użytkownikowi zabrania się:
– podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera
– instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika
– zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach
– wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
– łamania zabezpieczeń systemu
– samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
– wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów

8. Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

9. Pracownicy biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez
Użytkownika przy komputerze.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

11. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

12. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2006r.

 

Skip to content