Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie Loga

Aktualizacja dnia 15.04.2021r.

Projekt „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach”

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach realizuje projekt pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rewitalizacja terenu przy ulicy Sportowej 1 w Ożarowicach i urządzenie całorocznej przestrzeni publicznej na potrzeby aktywnej integracji społecznej. Dzięki temu przez cały rok będą mogły być organizowane różnego rodzaju wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe.

Efektem rzeczowym projektu będą dwa boiska piłkarskie, w tym ze sztucznej trawy i trawy naturalnej, rozbudowany budynek po byłej wartowni wojskowej wraz ze sceną plenerową, dodatkowe oświetlenie zewnętrzne, trybuny widowiskowe i w pełni zagospodarowana przestrzeń piknikowa. Teren zostanie ogrodzony i odwodniony. Zostanie również zainstalowany monitoring i sieć bezprzewodowego Internetu.

Całość inwestycji, włączając w to także poprzednie realizacje, przyczyni się do utworzenia kompleksu do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców całej Gminy i możliwość organizacji wielu wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych.

Wartość projektu to 6.766.060,26 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 5.430.810,02 zł.

Planowane zakończenie projektu to 30 października 2020 roku.

11 października 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach na dofinansowanie przebudowy terenu przy budynku BIOK mającej na celu stworzenie miejsca w centrum Tąpkowic, które będzie służyło między innymi mieszkańcom Gminy Ożarowice na cele rekreacji codziennej oraz rekreacji związanej z imprezami plenerowymi takimi jak festyny, pikniki, koncerty itp.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w dniu 14 marca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych związanych z przebudową terenu przy BIOK.

Realizacja robót budowlanych pn. „Przebudowa terenu w centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” współfinansowana ze środków EFRROW została zakończona i przekazana do użytkowania

Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realna potrzeby

 

Beneficjent:Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
Wartość projektu:7 268 468,46 zł
Wartość dofinansowania:

5 605 986,67 zł – Unia Europejska

695 000,00 – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Źródło dofinansowania:

Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Okres realizacji:2014-2015

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach dzięki pozyskanej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 będzie mogła przystąpić do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola, usytuowanej na obszarach powojskowych w miejscowości Ożarowice na cele edukacyjne, społeczne i kulturalne.

Ponadto, w ramach projektu powstanie plac utwardzony kostką brukową z elementami małej infrastruktury, boisko wielofunkcyjne w terenach zielonych o sztucznej nawierzchni wraz z budynkiem zaplecza i toaletami publicznymi, tor do skateparku oraz siłownia plenerowa w zieleni parkowej, plac zabaw dla dzieci „Cztery pory roku” oraz platforma widokowa. Przewiduje się także budowę dwóch parkingów oraz dróg wewnętrznych, które zostaną odtworzone po śladzie istniejących dróg gruntowych wraz z ciągami pieszymi.

Wartość projektu wynosi 7 mln zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej to 5,3 mln zł, a Ministerstwa Sportu i Turystyki 0,7 mln zł.

Prace w ramach projektu zostaną zakończone w 2015 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie Loga
Skip to content