Regulamin imprez organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

 

 1. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach ul. Zwycięstwa 17 oraz filie biblioteczne w Ożarowicach ul. Sportowa 1 i w Zendku ul. Główna 126

   2. Przez imprezę rozumie się koncerty, festiwale, gale taneczne, konkursy, festyny, imprezy plenerowe, wykłady otwarte, szkolenia, warsztaty, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury.

   3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu

   4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

  1. Zgłoszenie uczestnictwa

    1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie,

    2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z BiOK,

    3. W przypadku gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. BiOK zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie,

  1. Zmiany terminu imprezy

    1. Biblioteka i Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez,

    2. BiOK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

    3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie.

    4. BiOK poinformuje mailem lub telefonicznie, zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach przy ul. Zwycięstwa 17, Dyrektor: Róża Szydło;

 2. Inspektorem ochrony danych w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach jest Pan Piotr Kaczmarek, iod.bioktapkowice@gmail.com;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez BiOK w Tąpkowicach w celu realizacji imprez oraz w celu promocji działalności, przygotowania relacji z działalności oraz sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1f RODO;

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: operatorzy mediów internetowych;

 5. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: dane nie będą przekazywane;

 6. Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane będą przetwarzane nie dłużej niż dziesięć lat w zakresie relacjonowania działalności i promocji oraz zgodnie z kategorią archiwalną w zakresie sprawozdawczości;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych;

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;

 10. Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane.

  1. Ochrona wizerunku Uczestnika imprezy.

    1. Biblioteka i Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych

    2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w: serwisach internetowych prowadzonych przez BiOK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury, w publikacjach BiOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez BiOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka i Ośrodek Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

    3. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez BiOK w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań BiOK jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi.

  1. Odpowiedzialność

    1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania

imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody BiOK i prowadzącego imprezę,

    1. Biblioteka i Ośrodek Kultury oświadcza, że treści przekazane przez nią w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. BiOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.