REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY W TĄPKOWICACH

1. Korzystanie z Czytelni Internetowej powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.
2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy BiOK.
3. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
4. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.
5. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
6. Użytkownik ma prawo do:
– korzystania z Internetu
– pracy z programem Open Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych
– korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz
bibliotecznych baz danych
– kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem
autorskim.
7.   Użytkownikowi zabrania się:
– podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie
komputera
– instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek
oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika
– zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach
– wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów
operacyjnych stanowisk komputerowych
– łamania zabezpieczeń systemu
– samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i
użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
– wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów
8.   Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych
z prawem.
9.   Pracownicy biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez
Użytkownika przy komputerze.
10.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez
niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane
z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
11.   Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go
w konfiguracji zastanej.
12.   Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że
wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione
w Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia  2006r.